Integreeritud hoolekandeteenus

Jõelähtme Vallavalitsus viib ellu projekti „Vajadustele vastavate hoolekandeteenuste tõhusam korraldamine ja pakkumine Jõelähtme vallas”

Projekti periood: 03.01.2022 – 31.12.2023

Projekti maksumus: 330 766,52 eurot, millest ESF toetus 248 074,89 ehk 75%

Projekti eesmärk: Tööealiste hoolduskoormusega inimeste ja erivajadustega inimeste võimestamiseks ja tööturul osalemise toetamiseks on tagatud vajadustele vastavad hoolekandeteenused.

Projekti tulemusena on vähendatud 60 tööealise inimese hoolduskoormust ja 20 tööealisele erivajadusega inimesele on osutatud nende soove ja vajadusi arvestavaid hoolekandeteenuseid.

Tulemusteni jõudmiseks:

  1. Lähtutakse abi pakkumisel abivajadusest ja kujundatakse hoolekandeteenuse sisu vastavalt igale inimesele ja/või tema leibkonnale. Selle eelduseks on olemasolevate, sotsiaalhoolekande seaduses kirjeldatud kohustuslike sotsiaalteenuste kombineerimine, teenuskomponentide lisamine, et iga abivajaja saaks oma vajadustele vastavat abi. Abivajaduse hindamine viiakse läbi terviklikult ja korduvhindamine teenuse osutamise perioodil regulaarselt. Korduvhindamine loob eelduse sihitatud abi osutamiseks (inimene saab teenust sellises mahus ja nii kaua, kui see on vajalik) ning on seega nii inimese kui ka kohaliku omavalitsuse huvides.
  2. Sihtrühmadele pakutakse nende vajadustest ja isiklikest eelistustest lähtuvalt võimalust osaleda tugigruppides ja/või saada individuaalset nõustamist.
  3. Hoolekandeteenuste osutamiseks võetakse tööle hoolekandetöötajad, kes on erialase väljaõppega või koolitatakse tööle asudes ja võimaldatakse regulaarset enesetäiendust. Hoolekandetöötajatele tagatakse kvaliteetne tööalane toetus töönõustamise ja supervisoonidega. Hoolekandeteenuseid osutatakse vajaduse korral ka õhtusel ajal, nädalavahetuseti ja riigipühadel. Hoolekandetöötajatele võimaldatakse kaasaegsed töövahendid, mis lihtsustavad aruandlust ja annavad sisendi teenuse osutamise ressursside pidevaks analüüsimiseks.
  4. Teenuse kasutajatele ja abi osutajatele hüvitatakse teenuse osutamiseks vajaliku transpordiga seotud kulutused või korraldatakse transporditeenus.
  5. Olulist rõhku pööratakse teavitus- ja kaasamistegevustele: info teenuste kohta tehakse kättesaadavaks ka muukeelsetele vallaelanikele ning puudespetsiifikat arvestavaks. Kujundatakse infolehed ja -plakatid, teavitatakse valla erinevate infokanalite kaudu, jagatakse teavet koostöövõrgustiku abil (külavanemad, perearstid jm tervishoiuteenuse osutajad, Sotsiaalkindlustusamet ja rehabilitatsiooniasutused, haridusasutused, Töötukassa, kohalikud tööandjad), teavitatakse proaktiivselt otsekontaktide vahendusel võimalikke abivajajaid. Selgitatakse kiirabi, politsei, Päästeameti ja Häirekeskusega koostöös välja vallaelanikud, kes operatiivse abi asemel vajaksid hoolekandeteenuseid ja nõustamist.
  6. Võetakse kasutusele läbimõeldud kasutajasõbralik tagasisidesüsteem hoolekandeteenuste kasutajate rahulolu hindamiseks ja teenuste osutamise paremaks korraldamiseks.
  7. Suure hooldusvajadusega teenuse kasutajatele tagatakse turvalisus ja järelevalve nutikate seadmetega (nn koduandurid), mis kombineerituna koduhoolduse, isikuhoolduse ja päevahoiuga võimaldavad ennetada hoolekandeasutusse paigutamist ka raskemate terviseseisundite korral.