Isikukeskne erihoolekande teenus (projekt)

PILOOTPROJEKT “ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDEL RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES”

Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

Projekti periood: 1.01.2023 – 31.12.2024.

Projekti maksumus: projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse suurus on 287 070 eurot.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise  erivajadusega tööealised inimesed (alates 16.eluaastast), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

Projektis saab alates 2022.aastast osaleda kuni 25 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Jõelähtme Vallavalitsuse juhtumikorraldajaga: Kati Narusberg, tel. 5382 4862, e-post: kati.narusberg@joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus.

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Seotud failid:
ISTE Hinnakiri