Isikukeskne erihoolekande teenusmudel (ISTE)

PILOOTPROJEKT “ISIKUKESKSE ERIHOOLEKANDE TEENUSMUDELI RAKENDAMINE KOHALIKUS OMAVALITSUSES 2023-2024”

Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”

Projekti periood: 01.01.2023 – 31.12.2024.

Projekti maksumus: projekti läbiviimiseks eraldatud toetuse suurus on 287 070 eurot.

Projekti sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed alates 16. eluaastast, kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad. Projekti kaudu on võimalik toetada vajadusel ka nende lähedasi.

Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives.

Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Isikukeskse teenuse osutamiseks, on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele.

 Projekti sihtrühma suuruseks Jõelähtme vallas on 25 inimest.  Selleks, et sihtrühma kuuluja saaks projektiga liituda, palume võtta ühendust Jõelähtme Vallavalitsuse ISTE projekti koordinaatoriga: Kati Narusberg, tel 5382 4862, e-post: kati.narusberg@joelahtme.ee.

Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus.

Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehel.

Seotud failid:
ISTE Hinnakiri