Põhimäärus

Vastu võetud 20.02.2020 nr 2 jõustumine 01.03.2020

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 35 lõike 2 ja Jõelähtme Vallavolikogu 11.02.2016 määruse nr 71 „Jõelähtme valla põhimäärus“ § 42 lõike 2 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Asutuse nimetus on Jõelähtme Valla Päevakeskus (edaspidi päevakeskus), mis on Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

(2) Päevakeskuse asukoht on Mõisa tee 2a, Kostivere alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa.

(3) Päevakeskus juhindub oma tegevustes Eesti Vabariigi, Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi volikogu) ning vallavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

(4) Päevakeskusel on oma pitsat. Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab päevakeskuse juhataja, kooskõlastades selle eelnevalt vallavalitsusega.

§ 2. Päevakeskuse eesmärk

Päevakeskuse tegevuse eesmärgiks on:
1) sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevuses olevate sotsiaalteenuste ning teiste erinevate tugiteenuste korraldamine ja osutamine;
2) pakkuda sotsiaalteenuseid, huvitegevust ja päevahoidu täisealistele sh erivajadustega isikutele ja nende perekondadele ning eakatele;
3) isiku vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada isiku iseseisvat toimetulekuvõimet;
4) tõsta elanikkonna teadlikkust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ning ennetada toimetulekuraskusi.

§ 3. Päevakeskuse ülesanded

Päevakeskuse ülesandeks on:
1) aktiveerivate tegevuste läbiviimine sihtgruppidele;
2) sotsiaalteenuste, sealhulgas erihoolekandeteenuste osutamine;
3) abivajajate ja nende lähedaste nõustamine, tugigruppide tegevuste algatamine ja läbiviimine;
4) koostöö arendamine sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuasutuste, vabatahtlike ühenduste, mittetulundusühingute ning sihtasutustega, kelle põhikirjalised ülesanded on suunatud eri riskigruppide toimetuleku parandamisele;
5) päevakeskuse ruumide üürile andmine vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale.

§ 4. Õigused

Päevakeskusel on õigus:
1) osutada tasulisi teenuseid vallavalitsuse kinnitatud hinnakirja alusel;
2) saada vallavalitsuselt, selle struktuuriüksustelt ja vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.

§ 5. Struktuur ja koosseis

Päevakeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus päevakeskuse juhataja ettepanekul, juhataja puudumisel vallavalitsuse sotsiaalnõuniku ettepanekul.

§ 6. Juhtimine

(1) Päevakeskust juhib juhataja, kes juhindub oma töös Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest, volikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ning oma töölepingust.

(2) Päevakeskuse juhataja vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

(3) Päevakeskuse juhataja kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavalitsus vastavalt kehtestatud korrale ja päevakeskuse juhatajaga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

(4) Päevakeskuse juhataja:
1) koostab päevakeskuse eelarve projekti Jõelähtme valla õigusaktides kehtestatud korras ja tähtaegadel;
2) vastutab päevakeskuse arengu ja eelarvevahendite õiguspärase, sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
3) korraldab päevakeskuse valduses oleva vara valdamist, kasutamist ja käsutamist ning vastutab selle heaperemeheliku kasutamise ja säilimise eest;
4) vastutab vallavalitsuse finantsosakonnale vajalike dokumentide ja informatsiooni õigeaegse esitamise eest;
5) teeb vallavalitsusele ettepanekuid päevakeskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitamiseks;
6) esindab oma pädevuse piires päevakeskust riigi- ja omavalitsusorganites ning muudes institutsioonides;
7) teeb vajadusel ettepanekuid päevakeskuse põhimääruse muutmiseks;
8) töötab välja ja kehtestab töökorraldusreeglid, töötajate ametijuhendid ning teised asutuse sisemist tegevust reguleerivad dokumendid;
9) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud päevakeskuse töötajatega;
10) annab oma pädevuse piires päevakeskuse töö korraldamiseks käskkirju ja kontrollib nende täitmist;
11) korraldab päevakeskusesse saabunud teabenõuetele, kirjadele, märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamist ja nende lahendamist;
12) täidab muid töökohustusega seonduvaid ülesandeid.

§ 7. Keskuse varad ja vahendid

(1) Päevakeskusel on oma alaeelarve Jõelähtme valla eelarves, mille kinnitab volikogu.

  (2) Päevakeskuse tegevusega seotud kulu kaetakse:
1) Jõelähtme valla eelarvest;
2) eraldatud projektitoetustest:
3) annetustest ja sponsorlusest;
4) tuludest tasulistelt teenustelt.

  (3) Päevakeskuse vara ja vahendid on kohaliku omavalitsuse poolt päevakeskuse asutamisel tema valdusesse antud või tegevuse ajal soetatud, annetatud varad.

  (4) Päevakeskuse valduses olev vara kajastub valla raamatupidamises. Päevakeskuse valduses oleva vara omandivormi muutmine ja vallale varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Jõelähtme valla õigusaktidele.

(5) Päevakeskuse raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult vallavalitsuses.

§ 8. Kontroll ja järelevalve

(1) Päevakeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

(2) Teenistuslikku järelvalvet päevakeskuse ja selle juhataja tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle, teostab vallavalitsus.

§ 9. Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

Päevakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu ning korraldab vallavalitsus.

§ 10. Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 1. märtsil 2020.

Andrus Umboja
vallavanem

Leho Kure
vallasekretär

Image link
Image link

Tutvu Jõelähtme Valla Päevakeskuse struktuuri ning töötajate seisuga lähemalt SIIN.