Tugiisikuteenusest Jõelähtme vallas

Tugiisikuteenus on inimese iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamise olulisel määral kõrvalabi, mis seisneb eelkõige juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Teenus on mõeldud nii lastele kui täiskasvanutele.

Teenuse sisuks lapse puhul on:

 • igapäevaelus toimetuleku õpetamine nii kodus kui ka väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 • toetamine suhtlemisel pereliikmetega või tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • abistamine ja juhendamine haridusasutuses arendus- ja õpiprotsessis osalemisel;
 • lapsega koos tema huvitegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine, vajadusel motiveerimine huvitegevuse järjepidevuse tagamiseks;
 • lapse seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • vajadusel lapse saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • lapse turvalisuse jälgimine kodus ja haridusasutuses;
 • lapse toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel tuginedes lapse sisemiste jõuvarude kasutusele võtmisele;
 • emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • lastekaitsespetsialisti teavitamine lapsega toimuvatest muudatustest.

Teenuse sisuks täiskasvanud isiku puhul on:

 • isiku juhendamine lapse kasvatamisel ja õpetamisel;
 • isiku toetamine muutmist vajavate olukordade lahendamisel;
 • isiku toimetuleku toetamine ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas;
 • isiku seostamine teiste vajalike toetuste ja teenustega;
 • vajadusel isiku saatmine spetsialistide vastuvõttudel või muudel kohtumistel ja üritustel;
 • isiku toetamine suhtlemisel pereliikmetega ja tugivõrgustikuga, sealhulgas toetamine suhete loomisel ja säilitamisel;
 • isiku abistamine asjaajamisel ametiasutustes või muudes institutsioonides;
 • isikule emotsionaalse toe pakkumine, kogemuste või teabe vahendamine;
 • distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 • sotsiaaltöötajate teavitamine isikuga toimuvatest muudatustest.

Teenuse saamiseks tuleb vallavalitsusele esitada vormikohane taotlus koos vajalike lisadega. Taotluse võib esitada nii teenuse vajaja kui ka tema pereliige, laste puhul võib taotluse esitajaks olla ka vallavalitsuse lastekaitsespetsialist või selle haridusasutuse juhtkond, kus laps õpib. Teenuse vajaduse väljaselgitamiseks viiakse esitatud dokumentide kui kodukülastuse korraldamise läbi hindamine, et selgitada välja teenuse vajadus, maht, sisu ja kestus. Teenuse osutamise võib toimuda vastavalt teenuse saaja vajadusele kas kodus või väljaspool kodu või siis mõlemas kohas.

Teenus määratakse:

 1. raske või sügava puudega lapsele toimetuleku tagamiseks;
 2. lapsele, kelle vanematel on raskusi tema eest hoolitsemisega;
 3. lapsevanemale või lapse hooldajale, kes vajab abi lapse eest hoolitsemisel;
 4. täisealisele sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemidega inimesele toimetuleku tagamiseks;
 5. töötute töölesaamise toetamiseks;
 6. isikule, kes vajab abi kinnipidamiskohast vabanemise järgselt.

Teenuse osutamise kulud kaetakse vallaeelarvest või vallaeelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest ning täiskasvanute puhul teenuse saaja omaosalusest, mis on kuni 50% teenuse tunnihinnast. Teenusevajadust ning omaosaluse suurust hinnatakse iga teenuse taotleja puhul eraldi, lähtudes teenuse mahust ning teenuse saaja ja/või tema pere majanduslikust olukorrast. Kuni 18-aastastele lastele on teenus tasuta.

Tugiisikuks ei määrata teenuse saaja esimese või teise astme ülenejat või alanejat sugulast ehk vanemad ja vanavanemad ei saa olla tugiisikud oma lapsele või lapselapsele, sest neil on tulenevalt perekonnaseadusest kohustus oma lapse eest hoolitseda. Samuti ei saa olla tugiisikuks inimene, kes elab teenuse saajaga ühes eluruumis.

Tugiisikuteenust osutava vahetult Jõelähtme Valla Päevakeskuse tugiisikud.

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus