Jõelähtme Vallavalitsus osaleb Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses”, mis kestab 01.01.2023 – 31.12.2024. Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega tööealised inimesed (16.eluaastast kuni vanaduspensioni eani), kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuse kasutajad ja vajadusel ka nende perekonnad. Teenusmudel toetab psüühilise erivajadusega inimeste ühiskonnaelus osalemist ja kaasamist kogukonna tasandil, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööhõives. Projekti eesmärk on parandada abivajaduse varajast märkamist ja suurendada projekti sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust, arendades välja teenusmudeli kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Selleks on teenuste tegevused jagatud teenuskomponentideks, mida on võimalik paindlikult kombineerida ja kohandada vastavalt inimese abivajadusele. Projektis saab alates 2023.aastast osaleda kuni 25 abivajajat. Selleks, et abivajajad saaksid liituda antud võimalusega, tuleb ühendust võtta projekti Jõelähtme Vallavalitsuse poolse koordinaatoriga Kati Narusberg, tel: 5382 4862, e-post: kati.narusberg@joelahtme.ee. Jõelähtme Valla Päevakeskuses on erihoolekandeteenuste koordinaatoriks Anne Jegorova, tel 528 6497, anne.jegorova@joelahtme.ee. Jõelähtme Vallavalitsusel on teenuste arendamisel ja baasteenuste läbiviimisel koostööpartneriks Jõelähtme Valla Päevakeskus. Seotud failid: Jõelähtme Valla Päevakeskuse ISTE hinnakiri 2023 https://joelahtme.ee/documents/381171/24372501/J%C3%B5el%C3%A4htme+Valla+P%C3%A4evakeskuse+ISTE+hinnakiri+2023.pdf/3646b2ff-bd00-4656-b199-453f05ff2191?version=1.0&inheritRedirect=true